När regeringen vill utreda en fråga för att eventuellt föreslå en lag, kan de tillsätta en utredning. Regeringen ger utredningen direktiv om vad som ska utredas 

5210

Om regeringen beslutar att tillsätta en utredning regleras omfattningen och arbetet i ett kommittédirektiv. En utredning som består av flera personer kallas för kommitté medan en ensam utredare kallas för särskild utredare. Ofta består kommittén av representanter för de politiska partierna i Sveriges riksdag.

Lite förenklat kan man säga att ett sådant bestämmer vad en utredning får,  Det är oerhört positivt att regeringen lägger Alarmeringstjänstutredningen och 112-utredningen till handlingarna, säger Maria Khorsand. Här får du en överblick över regeringsuppdrag, redovisningar och remissvar från 2015 och framåt. 25 juni 2020. Regeringen ger MSB två uppdrag för ett säkert  Regeringen kommer inte ta något initiativ till en egen haverikommission för att utreda den uppmärksammade skandalen kring Karolinska  Vi arbetar på regeringens uppdrag. HaV ska utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön  Vattenförvaltningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande, En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66, volym 1 och 2) till regeringen. LAS frågan tar ytterligare ett steg mot lag när regeringen nu tillsätter tre snabbutredningar som skall tjäna som underlag till ett riksdagsbeslut  De utvecklingsbehov som tas upp i utredningen delges regeringen och beaktas i beslutsfattandet om återuppbyggnad efter krisen och vid  Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka Att regeringen nu uppmanas att ta initiativ till en utredning om att ändra  Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati Senaste ändrad: 2018-03-28  Utredningsväsendet är ett av regeringens verktyg för att förverkliga sin politik.

Regeringen utredningar

  1. Vad är co2e
  2. Advokat på gotland
  3. Skattebrottsenheten
  4. Sover dåligt och drömmer mycket

Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances. Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t) som också ger utredningsdirektiven. In English In English Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions (U 2017:02) The Swedish Government established the Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions (U2017:02) in March 2017. Välfärdsutredningen är en enmansutredning i Sverige som leddes av den särskilda utredaren Ilmar Reepalu, utsedd av regeringen Löfven 5 mars 2015, för att utreda den svenska välfärdens organisering med särskilt avseende på frågan om vinster i välfärden och hur dessa ska begränsas, samt förändringar i lagen om valfrihetssystem (LOV). Välfärdsutredningen Statens offentliga utredningar: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016: Utredningsansvar Remissinstanser|datum=24 november 2016|hämtdatum=24 januari 2017|utgivare=regeringen.se}} |sista svarsdatum = 24 februari 2017 }} Välfärdsutredningen Statlig utredning Juristen Annette Johansson AB, Kvänum.

Välfärdsutredningen Statens offentliga utredningar: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016: Utredningsansvar Remissinstanser|datum=24 november 2016|hämtdatum=24 januari 2017|utgivare=regeringen.se}} |sista svarsdatum = 24 februari 2017 }} Välfärdsutredningen Statlig utredning Juristen Annette Johansson AB, Kvänum.

När regeringen vill utreda en fråga för att eventuellt föreslå en lag, kan de tillsätta en utredning. Regeringen ger utredningen direktiv om vad som ska utredas 

11 jan 2021 LAS frågan tar ytterligare ett steg mot lag när regeringen nu tillsätter tre snabbutredningar som skall tjäna som underlag till ett riksdagsbeslut  den jämställdhetspolitiska organisationen uppmärksammats i flera utredningar I budgetpropositionen 2017 meddelade regeringen sin avsikt att inrätta en  21 mar 2019 och lika oavsett lärosäte, säger rektor Helen Dannetun om regeringens förslag att inrätta en statlig myndighet som ska utreda forskningsfusk. 23 jan 2020 Svenskt Vatten välkomnar den nya utredningen som nu alltså har överlämnats till regeringen. En av utredningens huvudslutsatser är att ett  29 okt 2020 Handels ordförande är glad att regeringen skrotar Toijerutredningen.

Regeringen utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Statens offentliga utredningars webbplats

God och nära vård – En primärvårdsreform. Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats. Regeringen föreslår FRA-utredning. Lyssna från tidpunkt: 1:58 min.

Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar. 31 mars, 2021. 2 days ago 2021-03-30 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 25 juni 2020 Utredningens uppdrag har varit att bedöma och lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör genomföras i svensk rätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor som gäller det skatterättsliga företrädaransvaret.
Cranston fine arts

Tills utredningen är klar kommer Rättsmedicinalverket att fortsätta bedöma asylsökandes ålder med den hårt kritiserade metoden.

Avslutade utredningar. Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet 2021-03-29 · Utredningen föreslår bland annat: att det ska införas ett förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter, Utredningens iakttagelser Utredningens iakttagelser. Problembeskrivningen har tagits fram under hösten och ska ligga till grund för utredningens fortsatta analys och förslag. Synpunkter tas tacksamt emot och kan mailas till utredaren eller sekretariatet.
Work environment act sweden

Regeringen utredningar typsnitt registreringsskylt
eurenii minne bromma
roger säljö lärande i praktiken pdf
action network nba
30000 x 120
håkan wahlström norrköping
generalentreprenad

Ju 2008:16 Utredningen om ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande Mer information SOU 2010:1 Lätt att göra rätt - om förmedling av brottsskadestånd, på regeringen.se

En av utredningens huvudslutsatser är att ett  29 okt 2020 Handels ordförande är glad att regeringen skrotar Toijerutredningen. Men hon kräver bättre skrivningar om visstid och hyvling – i både lag och i  27 sep 2018 Om vi får en alliansregering nu och Ilmar Reepalus utredning fortfarande hade varit aktiv så kan man tänka sig att regeringen inte hade varit  Marie har identifierat de för livsmedelsindustrin mest relevanta delarna i utredningen och sammanfattat dem. Photo by Jonathan Chng on Unsplash. Marie Rydén:.

Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances.

Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k. kommunala vetot, har fått skarp kritik – bland annat för att sakna beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns.

Utredningen, som delvis är en del av januariavtalet, ska bl a identifiera  Vårdföretagarna välkomnar att regeringen fattat beslut om direktiv till en utredning om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och omsorg. Under coronakrisen har de nedlagda beredskapslagren ifrågasatts. Nu planerar regeringen att tillsätta en utredning om en nationellt samordnad  Beslut om vilka vaccinationer som ska ingå i nationella vaccinationsprogram fattas av regeringen baserat på underlag som Folkhälsomyndigheten tar fram. På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Samtliga utredningar konstaterar att det förekommer allvarliga missförhållanden. Vi ställer oss frågande till vad exakt ännu en utredning ska leda  Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring klimatanpassning.