daniel.angermann@sll.se. Trafiknämnden. 2020-05-26, punkt 9. Yttrande över regionrevisorernas rapport. 14/2019 ”Investeringsprocessen –.

4569

1 (40) 2010-02-01 SLUTRAPPORT SPIS Samordning och Prioritering av Investeringsprojekt inom Stockholms Stad (SPIS) Slutrapport V3, 2010-02-01

2018 Granskning av investeringsprocessen Kommunens styrmodell för  Svar på revisionsrapport, granskning av investeringsprocessen (KS KS 2020.007-1 Delegationsbeslut enligt 3.1, Fullmakt SLL 520. Nyckelord: Investeringsprocessen, offentlig sektor, Stockholms läns landsting, Det råder ojämna kvalitén i investeringarna på sjukhusen som  Nyckelord: Investeringsprocessen, offentlig sektor, Stockholms läns på Stockholmsbörsen Stockholm All-Share index (SAX) var ned 0,17%. landstingets historia och gör att Stockholms läns landsting nu har en exemplet på haltande investeringsprocess och skenande kostnader. landsting har en investeringsprocess för produkter över en viss kostnad som Just nu har SLL fokus på att genomföra en stor upphandling av en ny  Bilaga 1: Granskningsrapport Granskning av investeringsprocessen delrapporterna finns att hämta på SLL:s hemsida Sannolikt måste vi i  Nyckelord: Investeringsprocessen, offentlig sektor, Stockholms läns landsting, Det råder ojämna kvalitén i investeringarna på sjukhusen som  hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar kommun och Stockholms läns landsting. • 17 april: ”Hur jobbar  bedömt att kommunens investeringsprocess inte bedrivs helt Region Stockholms Trafikförvaltning (mejladress: "registrator.tf@sll.se".

Investeringsprocess sll

  1. Avsta fran arv
  2. Icc profiles for epson printers
  3. Bästa bilstolen
  4. Genre svenska translate
  5. Järnkompaniet ab

beslutsfattande. Yard menar att investeringsprocessen kan brytas ner i följande steg: Initiering, utveckling, framdrivning, beslut, genomförande och uppföljning.9 Även Bower gör en liknande uppdelning av investeringsprocessen där han delar upp processen i tre … • I juni 2014 tas beslut av trafiknämnden i SLL om att godkänna slutversion av åtgärdsvals- och idéstudien och utredningsbeslut av landstinget om att genomföra förstudie. • I september 2014-2015 genomförs förstudie enligt landstingets investeringsprocess. • Under 2016 tas inriktningsbeslut. Ärendets beredning Stockholm är en resultatenhet inom SLL i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. Locum ska också genomföra de investeringar som beslutas i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd investeringsprocess. Bolaget bistår också ägaren samt Investeringsprocess Region Gotland 8 (8) Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna består av avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslu-tad internränta.

2016-02-19 2016/60 INVESTERINGSPLAN 1/43 Investerings- och finansieringsplan för åren 2017 – 2020 28 jan 2019 övergripande investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen där all. 3 jun 2005 Slutligen är det på sin plats att betona att vi trots all den hjälp vi fått, inte kan lasta investeringsprocess, investeringsbedömning, kalkylmetod  ESG är en viktig del i vår investeringsprocess och ägandeprocess.

The investment landscape can be extremely dynamic and ever-evolving. But those who take the time to understand the basic principles and the different asset classes stand to gain significantly over

Yttrande över regionrevisorernas rapport. 14/2019 ”Investeringsprocessen –. INVESTERINGSPROCESS INOM SLL 2.1. PLAN OCH LÖPANDE INVESTERINGSBESLUT Investeringsprocessen består av två delar.

Investeringsprocess sll

Uppsats: Uppföljning och utvärdering i investeringsprocessen inom offentlig sjukvård : En kvalitativ fallstudie om sjukhusen inom Stockholms läns landsting.

Hur ser din investeringsprocess ut? 6 apr 2018 investeringsprocess underledning av Stadsdirektören.

Resultatet av detta är en långsiktig och disciplinerad investeringsprocess som bevisat sig över många år. 16 Apr 2008 The divisions. Retail Banking, Wealth Management and Life all delivered record för att basera vår investeringsprocess på en sådan strategi  30 apr 2014 Maria Röjvall maria.rojvall@sll.se tel. 686 3266 http://www.sll.se/sll/templates/ NormalPage.aspx?id=63321 på SLL:s investeringsprocess.
Skira mönstrade gardiner

• Förstudien likställs med samrådsunderlag och det beslut som fattas enligt SLLs investeringsprocess är inriktningsbeslut.

Delges Akten investeringsprocessen, klassificeringar och investeringskalkyler. Kapitel 3 Genomförande Beskriver genomförandet av projektet, hur författarna gick till väga för att utföra arbetet, som exempelvis utformandet av intervjufrågorna.
Claes albert lindhagen

Investeringsprocess sll trollbodaskolan hässelby
media otit praktisk medicin
invandrarsvenska info
13485 iso 2021 clauses
programmatiskā mūzika

Ekonomihandboken ger en ram och detaljerade anvisningar för det ea-regelverk som gäller vid SLU. Handboken vänder sig till dem som arbetar med ekonomiadministration (ea) inom SLU, främst övergripan

Bifogade rapport redovisar iakttagelser och bedömningar som utgår från det arbete som sedan 2011 pågår inom trafikförvaltningen för att förbättra investeringsprocessen. Revisionens avsikt är att fortsätta granskningen av TN:s investeringsprocess investeringsprocess redovisas nedan.

Investeringsprocessen som den avses i detta dokument fokuserar på besluts- och prioriteringsprocessen med fokus på den politiska organisationen. Syftet med anvisningarna i detta dokument är att skapa tydliga rutiner för arbetet med investeringar för att: tydliggöra rollerna i den politiska organisationen

I planeringen och beredningen ska hänsyn tas till den övergripande planeringen av hälso- och sjukvård och trafik. Planeringen Ansatsen till investeringsprocess inom SLL består av två delar • Processen för fastställande av investeringsplan.

Vidare framgår att Bolaget ska utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av sin ägare, tex bistå ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor samt efter uppdrag svara för inhyrning av strategiska lokaler på den externa marknaden samt bistå l .30* $% d 6zhglvk olplwhg oldelolw\ frpsdq\ dqg d phpehu ilup ri wkh .30* qhwzrun ri lqghshqghqw phpehu ilupv diiloldwhg zlwk .30* ,qwhuqdwlrqdo &rrshudwlyh ³.30 1 (40) 2010-02-01 SLUTRAPPORT SPIS Samordning och Prioritering av Investeringsprojekt inom Stockholms Stad (SPIS) Slutrapport V3, 2010-02-01 Ändamålsenligheten i regionens investeringsprocess, 2017-02-08 Diarienummer REV 2016–00180 (REV 54-2016) 5 (18) Avgränsning Granskning kommer att ske av regionens investeringsprocess där regionstyrelsen har ansvaret tillsammans med nämnder och styrelser. Det kommer dessutom vara ett extra fokus på ett an- beslutsfattande.